Regulamin bonów upominkowych

Regulamin Bonów Upominkowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Bonów upominkowych.
 2. Następującym zwrotom pisanym w Regulaminie wielką literą nadano poniższe znaczenie:
  • Wydawca – Marcin Leśniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Lamelu Marcin Leśniak”, pod adresem: ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8262054745, REGON: 243027249;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Regulamin Sklepu – regulamin Sklepu Lamelu.pl dostępny pod adresem: https://lamelu.pl/regulaminy;
  • Bon upominkowy – bon towarowy na okaziciela, reprezentowany przez indywidualny kod numeryczny wydawany w formie elektronicznej lub fizycznej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji poprzez nabycie Towarów w Sklepie, do wartości Salda ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Bon upominkowy nie jest kartą płatniczą, instrumentem pieniądza elektronicznego ani instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  • Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, nabywająca od Wydawcy Bon upominkowy za pośrednictwem Sklepu, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
  • Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego, korzystający z Bonu upominkowego w ramach Sklepu;
  • Sklep – sklep internetowy Lamelu.pl prowadzony przez Wydawcę pod adresem https://lamelu.pl;
  • Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie z wyłączeniem Bonów upominkowych;
  • Saldo – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Bonie upominkowym.
 3. Mając na uwadze fakt, iż nabycie oraz wykorzystanie Bonów upominkowych odbywa się z wykorzystaniem Sklepu – do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (w szczególności w zakresie wymaganym art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu.

§ 2. Nabycie Bonu upominkowego

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu upominkowego oraz przyjęcia go do realizacji w Sklepie według zasad określonych w Regulaminie. Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Bonu upominkowego (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej).
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy Bonu upominkowego w formie karty fizycznej poza wartością nominalną Bonu upominkowego Nabywca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów dostawy zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz wybraną przez siebie w trakcie dokonywania zamówienia opcją dostawy.
 3. Każdorazowo jednak wartość przekazanych środków pieniężnych przez Nabywcę nie może być niższa niż nominalna wartość wybranego przez Nabywcę Bonu upominkowego, tj. na zakup Bonu upominkowego nie obowiązują kody rabatowe, promocje, rabaty ani wyprzedaże wprowadzane okresowo, czy też stale u Wydawcy.
 4. Bon upominkowy może zostać nabyty wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, w określonej wartości dostępnej w Sklepie. Brak jest możliwości samodzielnego ukształtowania wartości Bonów upominkowych.
 5. W jednym zamówieniu można dokonać nabycia kilku Bonów upominkowych poprzez dodanie ich, jako oddzielnych produktów do „koszyka” w Sklepie. Nabywca jest jednak w pełni świadom i akceptuje fakt, iż w takiej sytuacji wartość nabywanych Bonów upominkowych nie sumuje się, tj. stanowią one oddzielne Bonu upominkowe i nie będą mogły być wykorzystane przez Użytkownika, jako jeden Bon upominkowy o podwyższonej wartości.
 6. Brak jest możliwości doładowania Bonu upominkowego.
 7. Nabycie Bonu upominkowego możliwe jest przy wykorzystaniu wszelkich opcji płatności dostępnych w Sklepie, z zastrzeżeniem, iż Bon upominkowy nie może zostać zakupiony przy wykorzystaniu innego Bonu upominkowego.
 8. W zależności od wybranej formy Bonu upominkowego, przekazanie Nabywcy Bonu upominkowego nastąpi:

§ 3. Zasady wykorzystania Bonu upominkowego

 1. Bon upominkowy jest bonem na okaziciela. Identyfikacja osoby uprawnionej następuje poprzez wprowadzenie kodu znajdującego się na Bonie upominkowym w wyznaczonym miejscu podczas składania Zamówienia. Mając na uwadze powyższe Nabywca oraz Użytkownik poinformowani zostają o konieczności zabezpieczenia przekazanych im Bonów upominkowych przed dostępem osób nieuprawnionych (tj. takich które w intencji Nabywcy lub Użytkownika nie powinny posiadać dostępu do Bonu upominkowego celem jego wykorzystania).
 2. Bon upominkowy może być wykorzystany wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, do nabycia Towarów aktualnie dostępnych w ofercie Wydawcy.
 3. Skorzystanie z Bonu upominkowego w ramach danego zamówienia pozbawia Użytkownika prawa do jednoczesnego skorzystania z jakichkolwiek innych kodów rabatowych aktualnie obowiązujących u Wydawcy. Skorzystanie z Bonu upominkowego nie pozbawia Użytkownika prawa do nabywania Towarów w promocyjnych cenach, aktualnie obowiązujących w Sklepie, niezwiązanych z wprowadzaniem dodatkowych kodów rabatowych.
 4. Celem skorzystania z Bonu upominkowego Użytkownik powinien w ramach opcji składania zamówienia, w dedykowanym do tego miejscu (oznaczonym, jako „Mam kod rabatowy”) wprowadzić unikalny kod zawarty na Bonie upominkowym. Bon upominkowy może zostać wykorzystany wyłącznie w ramach procedury składania zamówienia – brak jest możliwości realizacji Bonu upominkowego po złożeniu zamówienia (np. przez późniejszy kontakt z Wydawcą), chyba że powyższe wynikało z przyczyn technicznych leżących po stronie Wydawcy.
 5. W ramach jednego zamówienia istnieje możliwość skorzystania wyłącznie z jednego Bonu upominkowego.
 6. Bon upominkowy obejmuje również koszty dostawy składanego przez Użytkownika zamówienia.
 7. Okres ważności Bonu upominkowego wynosi 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia jego zakupu. Termin ważności Bonu upominkowego potwierdzony zostanie w wiadomości e-mail przekazanej Nabywcy lub w przypadku Bonów upominkowych w formie fizycznej, znajdować się będzie na Bonie upominkowym. Niewykorzystanie Bonu upominkowego w terminie jest równoznaczne z utratą ważności Bonu upominkowego i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wydawcy, ani podstawy do zwrotu Użytkownikowi niewykorzystanych środków.
 8. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. Saldo znajdujące się na Bonie upominkowym nie podlega oprocentowaniu.
 9. Wydawca dopuszcza możliwość korzystania z Bonu upominkowego bez konieczności rejestrowania konta w Sklepie (szczegóły w Regulaminie Sklepu).
 10. Z Bonu upominkowego można skorzystać wyłącznie jednorazowo (wyłącznie w ramach jednego zamówienia na Towary) w pełnej jego wartości bądź w wartości wyższej niż wartość Bonu upominkowego. Brak jest możliwości ponownego skorzystania z tego samego Bonu upominkowego. Bon upominkowy nie może być dzielony pomiędzy różne osoby. Skorzystanie z Bonu upominkowego zgodnie z Regulaminem powoduje jego niezwłoczną dezaktywację.
 11. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu upominkowego nadwyżka nie jest zwracana Użytkownikowi przez Wydawcę.
 12. W przypadku zamówienia przekraczającego wartość Bonu upominkowego Użytkownik może dokonać dopłaty, wykorzystując którąkolwiek z form płatności dostępnych w Sklepie (z zastrzeżeniem, iż brak jest możliwości dokonania dopłaty przy wykorzystaniu innego Bonu upominkowego).
 13. Wydawca odmówi realizacji Bonu upominkowego, gdy:
  • brak jest wystarczającej ilości środków na Bonie upominkowym pozwalających na nabycie danego Towaru, a Użytkownik odmawia dopłacenia brakującej części ceny,
  • upłynął termin ważności Bonu upominkowego,
  • dany Bon upominkowy został już uprzednio wprowadzony w ramach realizacji zamówienia w Sklepie.
 14. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osoby trzecie Bonem upominkowym, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu upominkowego z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy, po ich przekazaniu Nabywcy.

§ 4. Prawo odstąpienia

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł umowę o Bon upominkowy, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni odpowiednio od wydania Bonu upominkowego w formie fizycznej bądź od zawarcia umowy dotyczącej Bonu upominkowego w formie elektronicznej (cyfrowej), poprzez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku zrealizowania Bonu upominkowego. W sytuacji, w której Bon upominkowy został wykorzystany, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu upominkowego.
 3. Odstąpienie od umowy o Bon upominkowy podlega zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Informacje dotyczące sposobu, terminu oraz kosztów związanych z prawem odstąpienia od umowy wyraźnie niewskazane w niniejszym Regulaminie, zawarte zostały w Regulaminie Sklepu wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu, który może zostać wykorzystany przez Nabywcę.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadkach uregulowanych prawem, a w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Nabywcy wiadomości e-mail zawierającą dostęp do treści cyfrowych.
 6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów opłaconych Bonem upominkowym, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi w formie dokonania płatności, tj. do wartości Bonu upominkowego – poprzez przekazanie Użytkownikowi nowego Bonu upominkowego, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inną formę rozliczenia płatności. Powyższe nie dotyczy zwrotów dokonywanych w związku z reklamacją, które będą rozpatrywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Zasady postępowania reklamacyjnego uregulowane w Regulaminie Sklepu, znajdują odpowiednie zastosowanie do Bonów upominkowych oraz Towarów zakupionych z ich wykorzystaniem.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Nabywcę oraz Użytkownika jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane są przez Wydawcę celem realizacji umowy z Nabywcą, realizacji zamówień, obsługi konta, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw. Nabywcy oraz Użytkownikowi przysługują prawa wskazane w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie i na zasadach w nich wskazanych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywcy oraz Użytkownika w ramach nabywania i obsługi Bonów upominkowych w Sklepie, uregulowane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://lamelu.pl/politykaprywatnosci.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu, pod adresem: https://lamelu.pl/Regulamin_bonow_upominkowych
 4. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Do umów dotyczących Bonów upominkowych zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2021.
Bestsellery
Sukienka MOLLY GARDEN MIDI
Sukienka MOLLY GARDEN MIDI
369,00 zł
Sukienka NELA RETRO MIDI
Sukienka NELA RETRO MIDI
349,00 zł
Sukienka NELA RETRO
Sukienka NELA RETRO
319,00 zł
Sukienka MOLLY GARDEN
Sukienka MOLLY GARDEN
339,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl